Core Group Meeting Peking

From left to right: Yang Wenchang, Wolfgang Ischinger, Zhang Zhijun, Klaus Wehmeier, and Zheng Bijian
Core Group Meeting Peking, 20. November 2011, 10:40
From left to right: Yang Wenchang, Wolfgang Ischinger, Zhang Zhijun, Klaus Wehmeier, and Zheng Bijian
Download JPG (255 KB)