Core Group Meeting Beijing

From left to right: Yang Wenchang, Wolfgang Ischinger, Zhang Zhijun, Klaus Wehmeier, and Zheng Bijian
Core Group Meeting Peking, 20 November 2011, 10:40 am
From left to right: Yang Wenchang, Wolfgang Ischinger, Zhang Zhijun, Klaus Wehmeier, and Zheng Bijian
Download JPG (255 KB)